វេបសាយ៍ MetreyRadio និងផ្អាកដំណើការឆាប់ៗនេះហើយ!!

Creative And Flexible Design, Feel The Difference

0
0
0
DAYs
Hours
0
0
Minutes
0
0
Seconds
0
0

សូមជូនដំណឹងដល់ពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ដែលតែងតែចូលទស្សនានិងសណ្តាប់នូវការផ្សាយរបស់វិទ្យុមេត្រីអោយបានជ្រាបថា នៅថ្ងៃទី 10 ខែមេសា ឆ្នាំ2020 ខាងមុខនេះ វេបសាយ៍ MetreyRadio និងត្រូវបិទផ្អាកដំណើការហើយ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន!! សម្រាប់តម្រូវការទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេសបង្កើតវេបសាយ៍ អាចទាក់ទងតាមរយះលេខ 070989945

ទំនាក់ទំនង

សម្រាប់តម្រូវការទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេសបង្កើតវេបសាយ៍ អាចទាក់ទងតាមរយះលេខ 070989945

Call us

070989945